• Horizon 2020

 • Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

 • Γενική Επιχειρηματικότητα

 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 • Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

 • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το 2016

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε προσωπικό 50-250  άτοµα  & µέχρι  50 εκατ. €  κύκλο εργασιών
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  70 εκατ. €
 • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δοµών ενεργού στήριξης της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τοµείς της χώρας
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 45 εκατ. €
 • Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 370 εκατ. €
 • Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συµµετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Π/Υ 16 εκατ. €
 • Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ
  • Π/Υ 245 εκατ.€ δ.δ.
 • Δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας για τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 40 εκατ. €
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 30 εκατ. €
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 240 εκατ. €

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το Α εξάμηνο 2017

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων της  πολιτιστικής  και  δηµιουργικής βιοµηχανίας
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς:
  εξοικονόµησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς
  ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστηµα, κ.ά.)

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής:

 • Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης.
 
 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους.
 
 

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή μισθολογικό κόστος.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

 
 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα. Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

 
 

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 
 

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)
ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

 
 

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€ Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι:

 • Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€
 • Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€

Η υποβολή της πρότασης θα είναι δυνατή εντός του Δεκεμβρίου 2016.

 
 

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις:
 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 
 

Εταιρικά νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρασκευή 10-06-2016 Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

προβολή

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, ύψους 9 εκατ. Ευρώ. Εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ. Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€ Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: - Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€ - Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€ Η υποβολή της πρότασης θα είναι δυνατή εντός του Δεκεμβρίου 2016 Μπορείτε να δείτε την Προδημοσίευση εδώ: goo.gl/Rnl05a

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής (Voucher 29-64)

προβολή

Παροχή σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση κλπ.) συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Περίοδος υποβολής από 1/12/2016 έως 30/12/2016 Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν: • Επιταγή κατάρτισης που ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελούμενων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων. Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της. • Εκπαιδευτικό επίδομα: Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (600 €) και επίδομα πρακτικής άσκησης (2000 €), συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων

Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

προβολή

Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr -Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο -Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Παράταση Υποβολής ως 23/12/2016 για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

προβολή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

προβολή

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα 3 έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα καταβάλλεται για διάστημα 12 μηνών. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησης. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα και σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στo Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα: Βήμα 1ον: Εγγραφή/ Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) Βήμα 2ον : Ηλεκτρονική Εγγραφή στο ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis)

Προδημοσίευση Προγράμματος "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

προβολή

Το Μέτρο είναι αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση. Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις: ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν) Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση πρώτης ύλης. ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν (Μη γεωργικό προϊόν) Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων (μη γεωργικό προϊόν) με αξιοποίηση πρώτης ύλης. ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες. Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση πρώτης ύλης. Προϋπολογισμός από 50.000€ ως 10.000.000€ με επιδότηση ως 75%
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσ... - 07/12/2016, 16:43

προβολή

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσ... Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, ύψους 9 εκατ. Ευρώ. Εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ. Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€ Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: - Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€ - Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€ Η υποβολή της πρότασης θα είναι δυνατή εντός του Δεκεμβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες στο link goo.gl/XZWniY

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής... - 06/12/2016, 11:54

προβολή

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής... Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής (Voucher 29-64) Παροχή σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση κλπ.) συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής (εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιβάλλον, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία). • Συμβουλευτική υποστήριξη • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν στα πλαίσιο άλλης δράσης. Περίοδος υποβολής από 1/12/2016 έως 30/12/2016 Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης. • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο. Όροι και προϋποθέσεις Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1953 μέχρι και 31/12/1987 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ» • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1953 μέχρι και 31/12/1987 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Τι χρηματοδοτείται Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν: • Επιταγή κατάρτισης που ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελούμενων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων. Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της. • Εκπαιδευτικό επίδομα: Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (600 €) και επίδομα πρακτικής άσκησης (2000 €), συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων γ... - 05/12/2016, 13:04

προβολή

Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων γ... Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. -Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο -Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητ... - 02/12/2016, 14:48

προβολή

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητ... Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εδώ: goo.gl/duCvhP Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 20 Δεκεμβρίου 2016

Με την συμβουλευτική υποστήριξη της All about Business, πραγμα... - 30/11/2016, 12:53

προβολή

Με την συμβουλευτική υποστήριξη της All about Business, πραγμα... Με την συμβουλευτική υποστήριξη της All about Business, πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιθεώρηση και διατήρησαν την πιστοποίηση ISO 9001:2008, οι συνεργάτες μας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΝΕΠΑ και ΕΧΟ ΝΕΠΑ από το φορέα πιστοποίησης Eurocert.