• Προέλεγχος κατάταξης καταλύματος

 • Προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το Α εξάμηνο 2017

 • Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Horizon 2020

 • Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το 2016

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το 2016

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε προσωπικό 50-250  άτοµα  & µέχρι  50 εκατ. €  κύκλο εργασιών
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  70 εκατ. €
 • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δοµών ενεργού στήριξης της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τοµείς της χώρας
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 45 εκατ. €
 • Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 370 εκατ. €
 • Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συµµετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Π/Υ 16 εκατ. €
 • Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ
  • Π/Υ 245 εκατ.€ δ.δ.
 • Δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας για τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 40 εκατ. €
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 30 εκατ. €
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 240 εκατ. €

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το Α εξάμηνο 2017

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων της  πολιτιστικής  και  δηµιουργικής βιοµηχανίας
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς:
  εξοικονόµησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς
  ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστηµα, κ.ά.)

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις:
 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 
 

Εταιρικά νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρασκευή 10-06-2016 Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Πως θα λειτουργήσει στην πράξη ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow Account)

προβολή

Τα 3 βήματα για την λήψη του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, περιγράφονται αναλυτικά στη επισυναπτόμενη εικόνα. Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Ειδικότερα, στον Escrow Account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους.

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

προβολή

Επιτέλους προχωρά η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.startupincubator.gov.gr) μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups). Στόχοι του μητρώου είναι: • η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα • η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων • η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες. Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν. Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

προβολή

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις: -Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς -Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω link: goo.gl/MfQAC7

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

προβολή

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και τα είδη ενισχύσεων: 1) Φορολογική απαλλαγή 2) Επιχορήγηση 3) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 4) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 5) Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 6) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου -Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα -Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού -Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού -Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας κ.ά. -Θέσεις εργασίας -Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)

προβολή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας. Τι χρηματοδοτείται: Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι: 1)Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού 2)Επιστήμες Ζωής 3)Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Σε ποιους απευθύνεται: Πτυχιούχοι ελληνικού Πανεπιστημίου ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής. Περίοδος υποβολής από 31/5/2016 έως 30/6/2016 Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr

Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής

προβολή

Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Όλες οι αναμενόμενες προσκλήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων μέ... - 14/09/2016, 07:32

προβολή

Όλες οι αναμενόμενες προσκλήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων μέ... Όλες οι αναμενόμενες προσκλήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2016, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα 3 βήματα για την λήψη του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασ... - 13/09/2016, 11:13

προβολή

Τα 3 βήματα για την λήψη του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασ... Τα 3 βήματα για την λήψη του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, περιγράφονται αναλυτικά στη επισυναπτόμενη εικόνα. Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Ειδικότερα, στον Escrow Account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους.

Επιτέλους προχωρά η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ww... - 12/09/2016, 06:55

προβολή

Επιτέλους προχωρά η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ww... Επιτέλους προχωρά η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.startupincubator.gov.gr) μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups). Στόχοι του μητρώου είναι: • η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα • η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων • η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες. Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν. Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών... - 07/09/2016, 07:27

προβολή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών... Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Link goo.gl/GYBQAg Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά έως τις 06 Οκτωβρίου 2016.

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Βασικός... - 29/08/2016, 08:45

προβολή

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός... Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις: -Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς -Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω link: goo.gl/SSvNKA