• Horizon 2020

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 2016

 • Προέλεγχος κατάταξης καταλύματος

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016

 • Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016

 • ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων 2016

Νέα ιστοσελίδα reverie.gr

Το ξενοδοχείο Reverie στη Σαντορίνη, έχοντας υλοποιήσει παλαιότερα την ιστοσελίδα του reverie.gr, στην All about Business, προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση της πλατφόρμας ebooking.Δείτε περισσότερα στα δείγματά μας.

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 για τον συνεργάτη μας: ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "GREENFENCE"

Ο συνεργάτης μας ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “GREENFENCE” πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Εμπιστευτική Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων - Υλικών, Ανακύκλωση ΑΗΗΕ, Φωτογραφικών Φιλμ, Ανάκτηση μετάλλων & Ειδικών Συσσωρευτών Προώθησης”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 για τον συνεργάτη μας: Grand Air Cargo Services LTD

Ο συνεργάτης μας Grand Air Cargo Services LTD πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Μπορούν να συμμετέχουν

 • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
 
 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων 2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
 
 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 2016

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Στόχος του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

Δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:
 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
 
 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα:
 • άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή
 • φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
 
 

Εταιρικά νέα

Νέα ιστοσελίδα reverie.gr Τετάρτη 20-04-2016 Το ξενοδοχείο Reverie στη Σαντορίνη, έχοντας υλοποιήσει παλαιότερα την ιστοσελίδα του reverie.gr, στην All about Business, προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση της πλατφόρμας ebooking.Δείτε περισσότερα στα δείγματά μας.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)

προβολή

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφορά στους δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την σύσταση του Λογαριασμού αυτού επιτυγχάνεται η εκταμίευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους εγγύησης προκαταβολής. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του διαμορφούμενου πλαισίου πολιτικής, για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων προκειμένου να διευκολύνονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

προβολή

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00. Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.

Aύξηση προϋπολογισμού για τους Πτυχιούχους

προβολή

Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" από τα 32,5 εκ.ευρώ στα 50 εκ.ευρώ

Παράταση για τη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

προβολή

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 24/5/2016 για τη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Οι βασικές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

προβολή

Στις 14/04/2016 ανακοινώθηκε και άλλη τροποποίηση για τον οδηγό του προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων. Είναι σημαντικές οι αλλαγές και αξίζει το κόπο να τις γνωρίζετε. -Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. -Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. -Την προσθήκη περιορισμών ως προς τις δραστηριότητες του δικαιούχου. Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι): α)Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. β)Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. γ)Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015. Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι): α) Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015

Παράταση για το πρόγραμμα Πτυχιούχων ως 10/05/2016

προβολή

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Accou... - 19/05/2016, 18:41

προβολή

Σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Accou... Σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφορά στους δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την σύσταση του Λογαριασμού αυτού επιτυγχάνεται η εκταμίευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους εγγύησης προκαταβολής. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του διαμορφούμενου πλαισίου πολιτικής, για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων προκειμένου να διευκολύνονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδ... - 13/05/2016, 12:44

προβολή

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδ... Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00. Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.

Σήμερα στις 17:00 ολοκληρώνονται οι υποβολές για το πρόγραμμα ... - 10/05/2016, 06:53

προβολή

Σήμερα στις 17:00 ολοκληρώνονται οι υποβολές για το πρόγραμμα ... Σήμερα στις 17:00 ολοκληρώνονται οι υποβολές για το πρόγραμμα ενίσχυσης των Πτυχιούχων.

Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχ... - 27/04/2016, 15:09

προβολή

Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχ... Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" από τα 32,5 εκ.ευρώ στα 50 εκ.ευρώ

Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγρ... - 27/04/2016, 09:57

προβολή

Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγρ... Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής: • Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 €. • Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4. • Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά: o κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και o κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.