• Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

 • Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

 • Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Horizon 2020

 • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 • Γενική Επιχειρηματικότητα

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το 2016

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε προσωπικό 50-250  άτοµα  & µέχρι  50 εκατ. €  κύκλο εργασιών
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  70 εκατ. €
 • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δοµών ενεργού στήριξης της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τοµείς της χώρας
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 45 εκατ. €
 • Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 370 εκατ. €
 • Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συµµετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Π/Υ 16 εκατ. €
 • Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ
  • Π/Υ 245 εκατ.€ δ.δ.
 • Δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας για τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 40 εκατ. €
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 30 εκατ. €
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 240 εκατ. €

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το Α εξάμηνο 2017

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων της  πολιτιστικής  και  δηµιουργικής βιοµηχανίας
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς:
  εξοικονόµησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς
  ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστηµα, κ.ά.)

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής:

 • Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης.
 
 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους.
 
 

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή μισθολογικό κόστος.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

 
 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα. Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

 
 

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 
 

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις:
 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 
 

Εταιρικά νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρασκευή 10-06-2016 Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Νέο Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

προβολή

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται από 17.000€ ως 22.000€. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο link goo.gl/QClU3u , όπου μπορείτε να κάνετε download όλη την πρόσκληση.

Τα 4 νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού που ξεκινούν από 12/10/2016

προβολή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (goo.gl/wgPvzF) Επενδύσεις από 100.000€ για επιχειρήσεις Επιδότηση: Φορολογική απαλλαγή από 10% ως 45% Επιλέξιμες Δαπάνες: - Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων - Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων - Αγορά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (goo.gl/FCrDJA) Επενδύσεις από 100.000€ για επιχειρήσεις Είδος επιδότησης: • Φορολογική απαλλαγή • Επιχορήγηση • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Επιλέξιμες Δαπάνες: -κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκκίνησης, μισθολογικό κόστος. Επιδότηση από 10% ως 45% ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» (goo.gl/22vI1O) Επενδύσεις από 100.000€ για δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων Είδος επιδότησης: • Φορολογική απαλλαγή • Επιχορήγηση • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Επιλέξιμες Δαπάνες: - κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκκίνησης, μισθολογικό κόστος Επιδότηση από 20% ως 45% ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (goo.gl/gfeOVD) Επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ Επιδότηση: Κίνητρο σταθεροποίησης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ή φορολογικής απαλλαγής Επιλέξιμες Δαπάνες: - κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας Επιδότηση από 10% ως 25%

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 4 μηνών σε επιχειρήσεις

προβολή

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ, έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τεσσάρων μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ». Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα. Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο link goo.gl/FoovsL

Πως θα λειτουργήσει στην πράξη ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow Account)

προβολή

Τα 3 βήματα για την λήψη του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, περιγράφονται αναλυτικά στη επισυναπτόμενη εικόνα. Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Ειδικότερα, στον Escrow Account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους.

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

προβολή

Επιτέλους προχωρά η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.startupincubator.gov.gr) μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups). Στόχοι του μητρώου είναι: • η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα • η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων • η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες. Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν. Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

προβολή

Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις: -Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς -Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω link: goo.gl/MfQAC7
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Ανακοινώθηκα τα νέα ΦΕΚ και τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες υποβ... 21/10/2016, 08:16

προβολή

Ανακοινώθηκα τα νέα ΦΕΚ και τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής και λήξης. Για τα καθεστώτα «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» & «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης ορίζεται η 20 Δεκεμβρίου 2016. Για τα καθεστώτα «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» & «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» η ημερομηνία έναρξης της υποβολής είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Στόχος του προγράμματος ... - 20/10/2016, 13:18

προβολή

Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Στόχος του προγράμματος ... Πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται από 17.000€ ως 22.000€. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο link goo.gl/En9HVA

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον θα μας βρείτε στα νέα μας γραφεία, ... - 19/10/2016, 09:10

προβολή

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον θα μας βρείτε στα νέα μας γραφεία, ... Σας ενημερώνουμε ότι πλέον θα μας βρείτε στα νέα μας γραφεία, Αιόλου 94, Αθήνα.

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητ... - 07/10/2016, 12:23

προβολή

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητ... Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" εδώ: goo.gl/duCvhP

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού... - 07/10/2016, 12:22

προβολή

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού... Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" εδώ: goo.gl/CFXJmz