• Horizon 2020

  • Προέλεγχος κατάταξης καταλύματος

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων 2016

  • Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

Νέα ιστοσελίδα reverie.gr

Το ξενοδοχείο Reverie στη Σαντορίνη, έχοντας υλοποιήσει παλαιότερα την ιστοσελίδα του reverie.gr, στην All about Business, προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση της πλατφόρμας ebooking.Δείτε περισσότερα στα δείγματά μας.

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Μπορούν να συμμετέχουν

  • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
 
 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων 2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
 
 

Εταιρικά νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρασκευή 10-06-2016 Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

προβολή

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και τα είδη ενισχύσεων: 1) Φορολογική απαλλαγή 2) Επιχορήγηση 3) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 4) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 5) Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 6) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου -Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα -Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού -Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού -Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας κ.ά. -Θέσεις εργασίας -Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)

προβολή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας. Τι χρηματοδοτείται: Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι: 1)Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού 2)Επιστήμες Ζωής 3)Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Σε ποιους απευθύνεται: Πτυχιούχοι ελληνικού Πανεπιστημίου ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής. Περίοδος υποβολής από 31/5/2016 έως 30/6/2016 Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr

Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής

προβολή

Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)

προβολή

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφορά στους δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την σύσταση του Λογαριασμού αυτού επιτυγχάνεται η εκταμίευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους εγγύησης προκαταβολής. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του διαμορφούμενου πλαισίου πολιτικής, για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων προκειμένου να διευκολύνονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

προβολή

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00. Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.

Aύξηση προϋπολογισμού για τους Πτυχιούχους

προβολή

Aύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" από τα 32,5 εκ.ευρώ στα 50 εκ.ευρώ
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων ΤΕΠΙΧ έως 31/10/2016. Διαβάστ... - 27/07/2016, 11:21

προβολή

Παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων ΤΕΠΙΧ έως 31/10/2016. Διαβάστ... Παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων ΤΕΠΙΧ έως 31/10/2016. Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση εδώ http://goo.gl/VU6D0a

Στατιστικά στοιχεία για τα 4 επιδοτούμενα προγράμματα που έληξ... - 13/07/2016, 06:55

προβολή

Στατιστικά στοιχεία για τα 4 επιδοτούμενα προγράμματα που έληξ... Στατιστικά στοιχεία για τα 4 επιδοτούμενα προγράμματα που έληξαν. Αναλυτικά, για κάθε μια δράση: 1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις. Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει. 2) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. 3) Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση) Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προπάντων από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο. 4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ).

Ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής για το πρόγραμμα "Ε... - 12/07/2016, 09:33

προβολή

Ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής για το πρόγραμμα "Ε... Ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής". Αιτήσεις για τους γονείς από 12/07/2016 ως 29/07/2016. Δείτε τα δικαιολογητικά στο παρακάτω Link: http://goo.gl/DjGfei

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και τα είδη ενισχύσεων 1) Φορολογικ... - 29/06/2016, 08:05

προβολή

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και τα είδη ενισχύσεων

1) Φορολογικ... Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και τα είδη ενισχύσεων 1) Φορολογική απαλλαγή 2) Επιχορήγηση 3) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 4) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 5) Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 6) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link http://goo.gl/R2wUK8

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Κόστος Υποβολ... - 27/06/2016, 08:14

προβολή

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Κόστος Υποβολ... Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Κόστος Υποβολής για ΔΟΜΕΣ 100€ (έως 01/07/2016) Κόστος Υποβολής για γονείς 30€ (από 04/07/2016)