Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

 • Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

 • Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

 • Γενική Επιχειρηματικότητα

 • Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον...

 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

 • Horizon 2020

Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

Το Μέτρο 11 αφορά:
Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.
Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία

 
 

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 
 

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το 2016

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε προσωπικό 50-250  άτοµα  & µέχρι  50 εκατ. €  κύκλο εργασιών
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  70 εκατ. €
 • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δοµών ενεργού στήριξης της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τοµείς της χώρας
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 45 εκατ. €
 • Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 370 εκατ. €
 • Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συµµετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Π/Υ 16 εκατ. €
 • Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ
  • Π/Υ 245 εκατ.€ δ.δ.
 • Δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας για τη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 40 εκατ. €
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 30 εκατ. €
 • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 240 εκατ. €

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για το Α εξάμηνο 2017

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 • Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Αναβάθµιση εταιριών franchising
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων της  πολιτιστικής  και  δηµιουργικής βιοµηχανίας
 • Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς:
  εξοικονόµησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς
  ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστηµα, κ.ά.)

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής:

 • Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης.
 
 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους.
 
 

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

 • ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή μισθολογικό κόστος.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων & Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

 
 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα. Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

 
 

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 
 

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)
ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

 
 

Εταιρικά νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 για τον συνεργάτη μας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρασκευή 10-06-2016 Ο συνεργάτης μας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008 & το ISO 22000:2005 για τις Δραστηριότητες της εταιρείας του “Επεξεργασία & Τυποποίηση αιθέριων ελαίων & ελαίων βάσης, βοτάνων & Μπαχαρικών”. Δείτε παρόμοιες υπηρεσίες.

δείτε όλα τα νέα

Μελέτες ISO

iso
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΙSO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Διαχειριστική Επάρκεια

HACCP

διαβάστε αναλυτικά

Graphic Design

λογότυπο
εταιρική ταυτότητα
επαγγελματικοί κατάλογοι
αφίσες
συσκευασία προϊόντος

δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύσεις Linkedin

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου.

προβολή

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. goo.gl/sG6nfq

Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

προβολή

Αναμένεται η προκήρυξη, αυτήν την εβδομάδα, του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση. Μπορείτε να διαβάζεστε το ενημερωτικό σημείωμα εδώ : goo.gl/9RHeQ9

Επενδυτική πλατφόρμα Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

προβολή

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. € από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Θα προσφέρει την δυνατότητα ανεύρεσης χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών τα οποία θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία.

Παράταση ως 20/01/2017 για τα 2 καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

προβολή

Παράταση ως 20/01/2017 στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Έναρξη Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας

προβολή

Ξεκινά την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο Τομέα της Υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών. Δικαίωμα υποβολής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

προβολή

Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, ύψους 9 εκατ. Ευρώ. Εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ. Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€ Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: - Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€ - Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€ Η υποβολή της πρότασης θα είναι δυνατή εντός του Δεκεμβρίου 2016 Μπορείτε να δείτε την Προδημοσίευση εδώ: goo.gl/Rnl05a
join the group

Δημοσιεύσεις Facebook

Σχεδίασε την επόμενη Social Media διαφήμιση σου με υπέροχα ban... - 16/01/2017, 13:02

προβολή

Σχεδίασε την επόμενη Social Media διαφήμιση σου με υπέροχα ban... Σχεδίασε την επόμενη Social Media διαφήμιση σου με υπέροχα banner!! http://goo.gl/ZwKJfx

Έως 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων στη προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ερ... - 14/01/2017, 14:30

προβολή

Έως 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων στη προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ερ... Έως 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων στη προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων ερευνητών Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€ Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: - Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€ - Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€ Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00. Περισσότερες πληροφορίες στο link goo.gl/XZWniY

Ακόμη μια επιχείρηση στον κλάδο της κατασκευής πυροσβεστήρων κ... - 13/01/2017, 14:27

προβολή

Ακόμη μια επιχείρηση στον κλάδο της κατασκευής πυροσβεστήρων κ... Ακόμη μια επιχείρηση στον κλάδο της κατασκευής πυροσβεστήρων και υπηρεσιών αναγόμωσης υλοποίησε με επιτυχία την επιδότηση της μέσω της All About Business LTD

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Το συγκεκριμένο καθεστώς ... - 12/01/2017, 14:00

προβολή

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το συγκεκριμένο καθεστώς ... Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα. Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων. Υποβολές έως 28 Απριλίου 2017 goo.gl/N4pXPU

ISO 9001:2015 και πώς να το αποκτήσετε.... - 11/01/2017, 14:39

προβολή

ISO 9001:2015 και πώς να το αποκτήσετε.... ISO 9001:2015 και πώς να το αποκτήσετε.